Energetyka wiatrowa, jako sposób na pozyskanie ekologicznej energii, zyskuje na popularności w wielu regionach Polski. Coraz częściej spotkać można przydomowe elektrownie wiatrowe, ograniczające zużycie konwencjonalnych nośników energii –  oleju opałowego, gazu, węgla, czy energii elektrycznej. Gdzie można wybudować elektrownię wiatrową? Jakie wymogi administracyjne muszą spełnić inwestorzy? O tym poniżej!

Ustawa o elektrowniach wiatrowych

Od 16 lipca 2016 r. w Polsce obowiązuje ustawa, określająca warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych.  W myśl przepisów ustawy, za elektrownię wiatrową uznaję się budowlę, która składa się z co najmniej: fundamentu, wieży i elementów technicznych o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.). Mikroinstalacja, zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem ustawy o OZE, to instalacja o łącznej mocy nie większej 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW. W przypadku budowy małej elektrowni wiatrowej, która nie przekracza mocy 40-50 kW, nie podlega ona procedurze lokalizacji. Dla generatorów powyżej 50 kW, warunki zabudowy powinny być określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja i sposób montażu domowej elektrowni wiatrowej

Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe od budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej (w tym funkcji mieszkalnej) jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli. Pod uwagę brana jest całkowita wysokość elektrowni wiatrowej wraz z wirnikiem i łopatami.

Trzy możliwe sposoby montażu elektrowni wiatrowej:

elektrownia stale związana z gruntem – konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę masztu montowanego do fundamentów. W rozumieniu ustawy maszt ten jest obiektem budowlanym, wymagającym przedstawienia odpowiedniego wniosku o pozwolenie na budowę. Do wniosku załączyć należy projekt budowlany i oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

elektrownia nietrwale związane z gruntem – w przypadku, gdy stopa masztu nie jest montowana w fundamencie a podtrzymywana linkami odciągowymi, inwestorowi wystarczy samo zgłoszenie zamiaru postawienia elektrowni w urzędzie lub starostwie. W sytuacji braku zgłoszenia w ciągu 30 dni, inwestor może rozpocząć montaż.

elektrownia montowana na budynku – montaż w obrębie 3 metrów wokół budynku nie wymaga żadnych pozwoleń, zaś powyżej obiektów sięgających powyżej 3 metrów ponad obrys budynku (grunt dachu) konieczne jest zgłoszenie budowy organom nadzoru budowlanego.

Uwaga! Według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, elektrownia wiatrowa nie może przekraczać całkowitej wysokości 30 metrów.

Malowanie i oświetlenie wiatraków

Na właścicieli przydomowych elektrowni wiatrowych o wysokości ponad 3 metrów, prawo nakłada obowiązek pomalowania i oświetlenia wiatraków w celu zminimalizowania ewentualnego zagrożenia w ruchu powietrznym.

Interesuje Cię przydomowa elektrownia wiatrowa? Skontaktuj się ze specjalistami z Sun Energy Solutions, aby uzyskać szczegółowe informacji o możliwościach w zakresie jej lokalizacji, budowy oraz dofinansowania!